Studie om närnatur sammanfattas i ny bok

Andelen människor som bor i städer ökar, och därmed blir den natur som finns i anslutning till städerna allt mer betydelsefull. Naturen får ge vika när städer växer. Samtidigt kan det uppstå luckor och hålrum i städernas struktur, där övergivna industriområden kan få en helt ny roll för friluftsliv och rekreation om de förvaltas på rätt sätt. I tättbebyggda områden av Europa har sådana gröna öar stor betydelse. En forskningsstudie kring Arriesjön utanför Malmö är därför intressant även i ett internationellt perspektiv.

Mångfald i närnatur - planering och brukande av Arriesjöns strövområdeNätverket MINNA (Mångfald i Närnatur) som koordineras av Centrum för biologisk mångfald vid SLU och Uppsala universitet inledde 2006 en tvärvetenskaplig studie kring olika aspekter av närnatur, med Arriesjöns strövområde som utgångspunkt. Projektet och slutsatserna sammanfattas i en nyutkommen bok: ”Mångfald i närnatur – planering och brukande av Arriesjöns strövområde.”

Arriesjön – gammal grustäkt blir närnatur

Arriesjön öster om Malmö var tidigare en grustäkt men består idag av en sjö och ett grönområde som har bildats efter att industrin upphörde. Sjön ligger i en del av Skåne som i övrigt är hårt exploaterad, och där det finns ett stort behov av att skapa attraktiva områden för rekreation och biologisk mångfald. År 2005 köpte Region Skåne området kring Arriesjön i syfte att göra det mer tillgängligt för friluftsliv, för alla åldrar och alla grupper i samhället.
 
Mångfald  i närnatur – ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt

På initiativ från nätverket MINNA startade 2006 en tvärvetenskaplig forskningsstudie kring Arriesjöns strövområde. Målet var att göra en allsidig belysning av området och av problematiken där biologisk och kulturell mångfald möts. Sex forskare från SLU, Malmö högskola och Lunds universitet har arbetat tillsammans utifrån sina respektive ämnesområden: humanekologi, historia, kulturgeografi, ekologi och geologi.

Forskarna har studerat områdets geologi, historia och natur, men även sociala aspekter kring människors användande av området. Forskarna var också intresserade av processen med att skapa ett frilufts- och rekreationsområde. Hur skulle man kunna ta reda på vad människor ville ha och hur skulle man kunna tillgodose alla önskemål? Och hur ser vi på ett område som inte anses som ”riktig natur”? Hur ska man kunna bevara naturen när den är människoskapad och dessutom förändras kontinuerligt?

Erfarenheter och slutsatser

Arrieprojektet har varit ett pilotprojekt när det gäller forskning kring närnatur och rekreation. Det har också lett till nya forskningsinitiativ inom friluftsområdet, med särskilt fokus på invandrares friluftsvanor och friluftsliv som en arena för integration.

En viktig slutsats i sammanhanget är att det inte finns någon enkel lösning på vad som är bra rekreation. Åsikten om vad goda rekreationsmöjligheter ska innebära varierar mycket beroende på vilken grupp man vänder sig till. Därför är det viktigt att ta reda på vad människor faktiskt gör och vill göra i området.

En annan viktig erfarenhet har varit att när man studerar närnatur är det just tvärvetenskapen som är viktig, och forskare från olika ämnesområden måste ta lärdom av varandras resultat.

Området kring Arriesjön omfattar endast 60 ha, men erfarenheterna går att vidga i ett mycket större perspektiv. Fenomenet med gamla områden som får ny identitet har många paralleller. Ofta uppstår frågetecken kring hur området ska förvaltas, och konflikter där olika intressen krockar med varandra. Södra Skåne är ett tättbefolkat kulturlandskap med små öar av natur, där möjligheterna att skapa nya grönområden är begränsade. Samma problematik finns på många håll i Europa, därför har Arriestudien också väckt internationellt intresse.

Boken ”Närnaturens mångfald – planering och brukande av Arriesjöns strövområde” kan köpas från Holmbergs förlag, se http://webshop.holmbergs.se
Recensionexemplar kan beställas via e-post till per.hillbur@mah.se

För mer information, kontakta:
Per Hillbur, forskare vid Malmö högskola. E-post per.hillbur@mah.se,
tfn 040-665 80 21 alt. 0709-65 54 13
Ebba Lisberg Jensen, koordinator för MINNA. E-post ebba.lisberg.jensen@mah.se,
tfn 040-665 70 91 alt. 070-217 18 28.

Läs mer om bokens disposition och innehåll >


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2009-05-07 | Kontakt

Opencube