MINNA-dag om Arrie-projektet 6 maj 2009

Klicka här för att se bildspel från dagen »

Onsdagen den 6 maj 2009 träffades drygt 20 personer på Urbana Studier i Västra Hamnen i Malmö för att avsluta ett av de forskningsprojekt som tillkommit i samarbete med MINNA: Mångfald i närnatur, även kallat Arrieprojektet. Under 2006 och 2007 arbetade sex forskare från Lunds universitet, SLU och Malmö högskola med att kartlägga och följa utvecklingsarbetet kring strövområdet Arriesjön, då nyligen inköpt av Region Skåne. Dagen var ett samarrangemang av MINNA, Centrum för biologisk mångfald, Studiefrämjandet och Urbana studier, Malmö högskola.

Urban Emanuelsson, tidigare föreståndare på Centrum för biologisk mångfald och en av initiativtagarna till MINNA, inledningstalade om värdet av forskning kring närnatur. Per Hillbur, projektledare för Arrieprojektet lyfte därefter blicken till de stora förändringar som pågår i världen och som orsakar både urbanisering, "urban sprawl", d.v.s. utbredning av stadsbebyggelse och samtidigt schrumpfung, krympande och utglesande städer, vilket orsakar att gamla industriområden som exempelvis Arrie efter hand kommer att växa igen och bidra med ny närnatur.

Pernilla Ouis beskrev arbetet med utvecklingsprogrammet i Arrie och de problem som kan uppstå när alltför många planer och behov ska samsas på samma yta. Pernilla berättade också om hur försök till integrationsarbete kring strövområdet fungerat. Ebba Lisberg Jensen lyfte dels fram forskning om ekologisk läskunnighet och om hur vi påverkas av en urban livsstil, men också om vilka frågor som lyfts fram på samrådsmöten kring Arrieområdet.

Därefter gav sig gruppen av i buss på exkursion. I bussen guidade Per Eliasson och berättade om Malmös miljöhistoria och om kopplingen mellan utbyggnaden av exempelvis MAS, Malmö allmänna sjukhus, och Arrie. Per berättade också om Malmös behov av ekosystemtjänster som vattentillförsel och energi.

Väl framme i Arrie åt deltagarna picknicklunch och lyssnade på Anna Broström, som levande beskrev Arries geologiska och paleoekologiska bakgrund. Därefter anslöt Mats Gyllin och berättade om succession och bevarande i ett område som Arrie. Efter en rundvandring i minst sagt skiftande väder åkte gruppen tillbaka till Ubåtshallen och avslutade dagen med en diskussion om behov och förutsättningar för framtida forskning om närnatur och inte minst biologisk mångfald. Ett protokoll från slutdiskussionen hittar du också här på hemsidan.

Boken Mångfald i närnatur som är slutrapport i Arrieprojektet är en tvärvetenskaplig studie om ett tätortsnära strövområdes historia, geologi, samhällsgeografi, humanekologi och ekologi. Boken är ca 250 sidor lång och kan beställas på Holmbergs tryckeri i Malmö inom kort.

MINNA började som ett nätverk av forskare och praktiker med fokus på en större forskningsansökan. Efter hand har MINNA utvecklats till ett nätverk som i sin tur har knutit till sig och möjliggjort en rad samarbeten. Bland dessa märks Arrieprojektet, finansierat av Sparbanksstiftelsen, och forskningsprojektet INFRI, Invandrares friluftsvanor, finansierat av FORMAS. MINNA har också samlat ett flertal forskare som även deltar i forskarsnätet Urbana studier på Malmö högskola.

pdf Protokoll från slutdiskussionen »


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2009-05-08 | Kontakt

Opencube