Närnaturens mångfald – planering och brukande av Arriesjöns strövområde

Området kring Arriesjön sydost om Malmö har stått i centrum för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring närnaturens mångfald, koordinerat av MINNA. Projektet sammanfattas i boken "Närnaturens mångfald - planering och brukande av Arriesjöns strövområde".

Mångfald i närnatur - planering och brukande av Arriesjöns strövområdeArriesjön öster om Malmö var tidigare en grustäkt men består idag av en sjö och ett grönområde. Sjön ligger i en hårdexploaterad del av regionen, där det finns ett stort behov av att skapa attraktiva områden för rekreation och biologisk mångfald. År 2005 köpte Region Skåne området för att göra det mer tillgängligt för friluftsliv, med särskilt fokus på ungdomar, invandrare och funktionshindrade.

Önskemålen för Arrieområdet var att uppnå en hög mångfald ur många avseenden: Biologisk mångfald, social och kulturell mångfald, liksom en mångfald av aktiviteter. Många önskningar skulle uppfyllas inom samma område och en mängd aktörer var involverade. För att studera Arriesjöns natur och historia och samtidigt processen att omvandla området till rekreationsyta, startade MINNA år 2006 det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Mångfald i närnatur” med forskare från SLU, Malmö högskola och Lunds universitet.

Nu finns studien sammanfattat i boken "Mångfald i närnatur", en populärvetenskaplig bok som riktar sig till såväl forskare och planerare som intresserad allmänhet. Bokens innehåll löper från dåtid via nutid till framtid och frågor kring den framtida användningen av området. Sex forskare från olika ämnesområden deltog i forskningsprojektet och bidrar med olika kapitel i boken utifrån sina egna intresseområden.

Anna Broström är paleoekolog och intresserar sig för landskapets utveckling i ett långt tidsperspektiv. I boken beskriver hon området från den senaste istiden och fram till idag. I sediment har geologer hittat bland annat mammutrester, renben och torv med växtrester som vittnar om att både klimatet och landskapet har förändrats sedan isen drog sig tillbaka. Växter, djur och så småningom människor vandrade in och satte sin prägel på landskapet och gör det än idag.

I det följande kapitlet tar Anna Broström och miljöhistorikern Per Eliasson med oss på en vandring genom 300 år med hjälp av kartor och flygfoton över området. Vi får följa förändringen från ett aktivt brukat produktionslandskap till dagens rekreationslandskap.

Per Eliasson fortsätter därefter i de två följande kapitlen att följa den historiska utvecklingen i området: Jordbrukslandskapet, framväxandet av Arrie by invid den medeltida landsvägen och den lokala industrin som byggdes upp kring grustaget.
Därpå fortsätter växtekologen Mats Gyllin att beskriva områdets biologiska värden och artsammansättningen av växer och djur. I ett senare kapitel beskriver Mats Gyllin också en miljöpsykologisk studie kring hur människor uppfattar den biologiska mångfalden i olika slags naturtyper.

Pernilla Ouis är humanekolog och forskar bland annat om invandrares friluftsliv. I sitt första kapitel av två diskuterar Ouis arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram för strövområdet och visar hur det kan uppstå intressekonflikter mellan olika brukare. Hur ska området utformas för att tillgodose så många intressen som möjligt? Per Hillbur, kulturgeograf, och Ebba Lisberg Jensen, humanekolog, går därefter vidare och analyserar genom konkreta exempel hur samrådsprocessen kring området utvecklats.

Därefter fortsätter Pernilla Ouis att diskutera hur friluftsliv kan fungera som en arena för integration. Ebba Lisberg Jensen spinner vidare på integrationsperspektivet genom att med utgångspunkt från två exkursioner till Arrie med kvinnor från Mellanöstern diskutera relationen till naturen och olika slags kunskap om natur och ekologi.

Som sammanfattning och framåtblickande diskuteras slutligen förutsättningarna för Arriesjöns framtid, både ur biologiskt perspektiv och som rekreationsområde och vilka utmaningar som kvarstår för lokala och regionala planerare.

Mångfald i närnatur - planering och brukande av Arriesjöns strövområdeNärnaturens mångfald – planering och brukande av Arriesjöns strövområde
Malmö högskola, 2009. Per Hillbur (red.)
250 sidor.
Boken kan köpas från Holmbergs förlag,
se http://webshop.holmbergs.se

 

 

 

 


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2009-10-14 | Kontakt

Opencube