Januari 2007

MINNA - En tvååring får nya koordinatorer

Sedan Biodiverse kunde presentera MINNA-programmet i sitt särskilda närnaturnummer förra hösten har ett nätverk för forskare och praktiker byggts upp kring närnaturens sociala och biologiska värden. Det handlar om att förena samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap för att samla kunskap och forska vidare kring hur biologisk mångfald i närnatur kan utvecklas och nyttjas. Det innebär att frågor som handlar om arter och ekosystem i och kring tätorter, människors hälsa och naturupplevelser, samt hur tillgången till närnatur kan både utesluta och inkludera olika samhällsgrupper. Dessa områden blir föremål för forskning och teman för flera praktiska projekt. MINNAs intresseområden ligger i snittytan mellan närnaturens åtkomlighet för olika människor, mentalt och reellt, och dess biologiska värden. Det verkar till exempel finnas ett grundläggande antagande om att vistelse i natur leder till ett ökat miljöintresse. Samtidigt finns det mycket lite forskning kring vad som egentligen händer när människor rör sig i naturen och hur olika föreställningar beroende på ålder, kön och kulturell bakgrund spelar roll för naturupplevelserna. För att inte tala om människors skiftande upplevelser av det som täcks av det ganska abstrakta begreppet biologisk mångfald.

Vid årsskiftet bytte MINNA koordinatorer. Ebba Lisberg Jensen och J-O Helldin tar över koordinering efter Anna Broström och Per Eliasson.
- De första åren med MINNA har varit innehållsrika, säger Anna. Under året som gått har MINNA genomfört fyra olika workshops där praktiker och forskare mötts och diskuterat hur olika nya utvecklings- och forskningsprojekt ska kunna utformas. Intresset har varit stort och flera nya projekt har antingen startas genom MINNA eller samordnats med programmets övriga projekt. Ett sådant samordnat projekt är Arriesjön, ett nytt rekreationsområde utanför Malmö, där planeringsprocessen samt områdets sociala och biologiska värden studeras. Projektet finansieras av Sparbankstiftelsen och har sin bas vid Malmö Högskola med Per Hillbur som projektledare.
-Mest arbete har vi nog lagt ner på att bygga ett fungerande forskningsnätverk, säger Per Eliasson. Där fick vi en flygande start med ett projektbidrag från Naturvårdsverket för att ge förslag på ett forskningsprogram om friluftsliv. Ur det arbetet har sedan ett antal olika projektförslag vuxit fram som vi nu arbetar ihop till ett tydligt närnaturprogram kring våra egna huvudfrågor.

Men MINNA är inte bara forskning. Den andra viktiga delen av MINNAs arbete har varit att utveckla kontakterna med alla som på olika sätt är engagerade i arbete med närnatur i kommuner, landsting, på länsstyrelser samt andra myndigheter såsom Folkhälsoinstitutet och Boverket. Naturskolor på olika platser i landet och Naturskyddsföreningens närnaturguider gör ett stort arbete kring nyttjande av närnatur. De har varit starkt representerade på MINNAs workshops och engagerade i att utveckla förslag till forskningsprojekt. Integrationsfrågorna har varit en annan central del av MINNAs verksamhet och där har arbetet tillsammans med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka betytt mycket. Regionmuséet i Kristianstad, som genomfört ett mycket lyckat projekt med olika invandrarföreningar och svenska föreningar kring naturupplevelser, har spritt sina erfarenheter genom MINNA. Region Skånes integrationsarbete i NOIS, Naturvård och integration i Skåne, har MINNA också deltagit i och där planeras en större nationell konferens våren 2008.

- Vi tycker att det är roligt att det är några som varit så engagerade hela tiden i arbetet som tar över, säger Per. J-O och Ebba har varit med från början i MINNA och har alla kontakter och planer aktuella. J-O Helldin är biolog och anställd vid CBM i Uppsala och Ebba Lisberg Jensen är humanekolog och anställd vid Malmö högskola, men är som koordinator också anställd på CBM. För dem gäller att tillvarata det som uppnåtts under åren men också att koncentrera programmet på dess kärna - frågor kring utveckling och nyttjande av biologisk mångfald i närnatur. Naturvägledning, integration och hälsa är alltså även fortsättningsvis det som MINNA kommer att koncentrera sig på, men också frågorna om hur biologisk mångfald i närnatur kan återskapas och utvecklas

- Just frågorna om nyttjandet av biologisk mångfald i närnatur tycker jag är centrala, säger Ebba Lisberg Jensen. Att människor från olika samhällsgrupper ser och upplever olika saker i naturen vet vi, men inte vad det betyder för deras syn på samhället och hållbar utveckling. Vi talar mycket om naturen som en mötesplats för olika människor, men kanske kan friluftsliv och naturupplevelser också vara sociala markörer som skiljer människor åt och som stänger vissa ute på olika subtila sätt. Kanske kan vi se på utvecklandet av biologisk mångfald i närnatur i just det här perspektivet. En djärv tanke. Vad skulle till exempel planterandet av några valnötsträd och cedrar i ett nytt rekreationsområde betyda för naturupplevelsen för en kvinna från Irak? Eller är ett sådant sätt att tänka kring biologisk mångfald som att svära i kyrkan?

Biodiverse nr 4 2005 >


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube