MINNA tackar för sig

Hösten 2009 har projektet MINNA (Mångfald i Närnatur) formellt avslutats. Koordinatorerna Ebba Lisberg Jensen vid Malmö högskola och J-O Helldin vid Centrum för biologisk mångfald riktar ett stort tack för gott samarbete till alla som varit involverade i MINNA.

MINNA började 2005 som ett nätverk av forskare och praktiker, med första mål att inge en större forskningsansökan hos Naturvårdsverket. Initiativet kom från Centrum för biologisk mångfald. Det då sökta forskningsanslaget gick till ett annat projekt men MINNA kom in som god tvåa. Arbetet med ansökan pågick intensivt fram till april 2006 och dåvarande koordinatorerna Anna Broström och Per Eliasson stod för samordningen av både workshops och själva ansökan. MINNA har sedan dess fortsatt med seminarier, workshops och informationsspridning om närnatur.

Något som har varit viktigt i arbetet med MINNA har varit mångfaldstanken, alltså inte bara den biologiska mångfalden, utan även en mångfald av lösningar, en mångfald av brukargrupper, helt enkelt att en variation av perspektiv och metoder är nödvändiga för närnatursfrågor

– Det har varit vår ambition att fungera som förmedlare av kontakter mellan praktiker och forskare kring frågor om närnatur, säger Ebba Lisberg Jensen. Vi upplever att dessa frågor under de här åren faktiskt har fått större genomslag, och att vi idag ser täta inbjudningar till seminarier och konferenser om städernas grönområden, om närnaturpedagogik, om ekosystemtjänster, om hållbar stadsplanering, etc. Vi hoppas att MINNAs arbete bidragit till denna trend. 

TACK

– Detta är också en anledning till att vi tycker att det är dags att formellt avsluta MINNA, fortsätter Ebba Lisberg Jensen. Vi själva kommer naturligtvis att fortsätta arbeta med närnaturfrågor. Vi hoppas att alla som bidragit till att göra MINNA till ett dynamiskt och konstruktivt samarbete också kommer att fortsätta att träffas, diskutera och prata. I framtiden kommer allt fler människor att bo i städer. Desto viktigare blir det att dessa fungerar för både människor, växter och djur! 

MINNAs hemsida kommer att finnas kvar framöver, med bland annat anteckningar från de workshops som hållits. Sändlistan för de som ingått i nätverket kommer också att finnas kvar, och den som vill kalla till konferens eller möte, eller kanske hitta en samarbetspartner inom närnaturfältet, är välkommen att kontakta Ebba Lisberg Jensen, e-post ebba.lisberg.jensen@mah.se.

 


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2009-10-14 | Kontakt

Opencube