MINNA - historia och verksamhet

Forsknings- och utvecklingsprogrammet MINNA, Mångfald i Närnatur, startade 2005. Centrum för biologisk mångfald på SLU tog initiativet, som ett svar på en allmän efterfrågan efter samordning, kunskapsutbyte och forskning kring olika aspekter av närnatur. MINNA utgör en plattform för samverkan mellan forskare och praktiker. Koordinatorer under nätverkets första år var Anna Broström och Per Eliasson.

Under 2005 startade en serie workshops, på vilka man behandlat olika teman av närnatur. Mer om aktuella och tidigare workshops kan du läsa under länken workshops. 2006 samordnade MINNA en stor ansökan om ett forskningsanslag om friluftsliv som Naturvårdsverket utlyst. Det då sökta forskningsanslaget gick till forskningsprogrammet friluftsliv i förändring men MINNA kom in som god tvåa. MINNA har sedan dess fortsatt med seminarier, workshops och informationsspridning om närnatur. Vi har också arbetat med att sammanföra forskare och praktiker på statliga myndigheter för att underbygga och stärka forskningen och mötena kring värdet av en mångfaldig närnatur. Sedan 2007 har Ebba Lisberg Jensen och J-O Helldin varit koordinatorer för nätverket.

Något som har varit viktigt i arbetet med MINNA har varit mångfaldstanken, alltså inte bara den biologiska mångfalden, utan även en mångfald av lösningar, en mångfald av brukargrupper, helt enkelt att en variation av perspektiv och metoder är nödvändiga för närnatursfrågor. 

Sju workshops har hållits inom MINNA. De har oftast innehållit ett antal korta men inspirerande föredrag, därefter en exkursion i närnaturen och sedan gruppdiskussioner med återsamling. Tanken har varit att ge deltagarna möjlighet att få höra vad som pågår i forskarvärlden och bland praktikerna, att se och uppleva närnaturområden i verkligheten samt att få chans att diskutera och på så sätt föra frågeställningarna framåt.

Efter hand har MINNA utvecklats till ett nätverk som i sin tur har knutit till sig och möjliggjort en rad samarbeten. Bland dessa märks Arrieprojektet, finansierat av Sparbanksstiftelsen, som pågick i två år, och forskningsprojektet INFRI, Invandrares friluftsvanor, finansierat av FORMAS, med en projekttid på tre år. MINNA har också samlat ett flertal forskare som deltar i forskarnätet Urbana studier på Malmö högskola. 

Andra, liknande samarbeten och möten har dykt upp under de här åren och koordinatorerna för MINNA har strävat efter att aktivt representera nätverket i olika sammanhang. Till de senare hör bland annat det nyligen uppstartade Centrum för Naturvägledning på SLU i Ultuna. Folkhälsoinstitutet beställde våren 2007 en forskningsöversikt angående hälsoeffekter av utevistelse (Ebba Lisberg Jensen. 2008. Gå ut min själ – Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelse i närnatur. Folkhälsoinstitutet, Östersund). Ytterligare en forskningssyntes kommer att avslutas under hösten 2009, på temat barns närnatur, finansierad av Naturvårdsverket. 

 


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2009-10-14 | Kontakt

Opencube