Frågeställningar

MINNA bygger på sex frågeställningar om olika aspekter av närnatur:

Hållbar samhällsutveckling
Folkhälsa
Integration
Fysisk planering
Naturvägledning
Diskursanalys

Hållbar samhällsutveckling

Närnatur som grund för hållbar samhällsutveckling

 • Hur påverkar naturupplevelser människors inställning till och engagemang för naturen?
 • Vilken är närnaturens betydelse för folkbildningen kring ekologi och historia?
 • Vilken är betydelsen av barndomens landskap för vår förståelse av miljöproblem?
 • Hur ser den framtida naturvårdsopinionen ut?

Folkhälsa

Närnatur som resurs för bättre folkhälsa

 • Vilken närnatur lockar till friluftsliv (naturområden, parker, trädgårdar, rika och varierade miljöer)? Grönstruktur eller biologisk mångfald? Utsikt eller arter?
 • Vilka miljöer föredra olika brukargrupper, och vad väljer man i praktiken?
 • Vad gör man i närnaturen (grillar, solar, plockar svamp, fiskar, paddlar)? Vilken form av biologisk mångfald är högst värderad?
 • Vilka värden finns i diffust/passivt nyttjande (utsikt från bostäder/kontor, från bilfönstret)?
 • Vilka kunskaper har man om tillgången till närnatur?
 • Hur ser det friluftsliv ut som leder till förbättrad folkhälsa?
 • Finns det skillnader mellan befolkningsgrupper när det gäller samtliga dessa frågor?

Integration

Närnaturen som arena för integration mellan etniska grupper, åldersgrupper, socialgrupper och kön

 • Kan närnaturen utgöra en arena för integration?
 • Kan invandrare delta i friluftsanknutet föreningsliv på lika villkor?
 • Vad kan göras för att öka integrationen och förståelsen för eventuella olikheter?
 • Finns det grupper som avstår från att vistas i närnatur på grund av sociala barriärer, som rädslor och/eller fördomar om andra?

Fysisk planering

Fysisk planering och exploatering av närnatur för biologisk mångfald och tillgänglighet

 • Hur prioriteras närnatur i den fysiska planeringen (t ex kommunal planering)? Föreligger skillnad mellan politiska mål och praktisk handling?
 • Hur samverkar "vild" biologisk mångfald, odlad mångfald och omgivande landskap?
 • Hur åstadkommer vi en optimal biologisk mångfald i stadsmiljön (givet andra anspråk på marken)?
 • Hur prioriteras gröna korridorer för att växter och djur inte skall avskärmas genom stadsmiljön?
 • Vilka biologiska kunskaper behövs för förvaltningen av biologisk mångfald i urban miljö?

Naturvägledning

Naturvägledning i den tätortsnära naturen

 • Vilka erfarenheter från genomförda satsningar finns: Vilka har varit lyckosamma, och vad har karaktäriserat dessa? Vilka deltar? Når projektet nya grupper? Hur uppfattar de verksamheten? Olika grupper - olika natursyn? Hinder - möjligheter? Närnatur - "fjärrnatur"? Vilken närnatur ger mest utbyte?
 • På vilket sätt har genomförda satsningar varit lyckosamma? Har de bidragit till ökad förståelse för naturen, till ökad ekologisk medvetenhet, kunskap om landskapsvärden, ökad vistelse i närnaturen, förbättrad hälsa?

Diskursanalys

Diskursanalytiskt perspektiv på närnatur och biologisk mångfald

 • Vilka föreställningar om människans relation till naturen ligger implicit bakom planering, förvaltning och forskning kring tätortsnära natur? Vilka bilder av naturen förmedlas? Vilka aktiviteter planeras det för?
 • Hur har biologisk mångfald utvecklats som begrepp inom planering, förvaltning och naturpedagogik i närnatur?
 • Hur avvägs det normativa uppdraget att öka kunskapen för miljövärden och naturkvalitéer mot respekten för individens integritet att uppleva naturen på sitt sätt?
 • Vad kan det diskursanalytiska perspektivet bidra med till den praktiska naturvården, som bedrivs genom fysisk planering, skötsel/mark- och vattenbruk, miljöövervakning, information, utbildning m.fl. verksamheter?

 


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube