Nyttan av både ett humanistiskt och naturvetenskapligt perspektiv
på biologisk mångfald för naturvården

24 oktober 2006 i Botkyrka

Workshop anordnad av MINNA, Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Mångkulturellt centrum i Botkyrka

Den biologiska mångfalden har fått rollen av begreppslig ram. Mångfald har även blivit ett honnörsord i samhällsdebatten in Sverige under senare år. Samtidigt betraktas den kulturella mångfalden som delvis hotad av ökad globalisering, där kulturella skillnader kan riskera att utjämnas alltmer genom likriktad konsumtion och kultur. Här kan vi se hur vi talar om andra arter inom diskursen om biologisk mångfald inte stämmer överens med hur vi talar om människor med annan etnisk bakgrund inom diskursen om kulturell mångfald. Att dra paralleller mellan biologisk och kulturell mångfald kan visa på konflikter i diskurserna. En förändring av vad som skulle kunna kallas svensk naturpolitik under 1900-talet från naturskydd över naturvård till miljöpolitik och politik för hållbar utveckling är tydlig. Forskningsfrågorna i den första delen om biologisk mångfald som politisk diskurs, gäller hur den biologiska mångfalden tillskrivs bevarande- respektive nyttomotiv av olika aktörer, hur utformningen av politiken sker inom en speciellt nationell kontext i förhållande till internationella åtaganden, hur naturupplevelser och biologisk mångfald behandlas som ett stöd för en hållbar utveckling. Nyttjas biologisk mångfald som en kvalitet i rekreationsupplevelser?

Ett centralt antagande i denna studie är att föreställningar om mångfaldens värden växt fram och ömsesidigt förstärkt varandra inom diskurser som rör naturen och samhället. Projektet syftar till att studera hur dessa diskurser, den biologiska, den politiska och den kulturella, interagerar med varandra, och innebär en kritisk diskursanalys av hur biologisk mångfald integreras i praktisk politik, samhällsplanering och försörjning. Dessutom vidgas förståelsen för begreppet inom andra kulturella och religiösa kontexter än den traditionellt svenska och europeiska.

Kartlänk >

Preliminärt program >
Anmälningsblankett >

 

Tidigare workshops

Malmö 090506 Örebro 071128 Kristianstad 070413 Botkyrka 061024 Göteborg 060302 Malmö 051201 Lund 050922


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube